INDUSTRIAL INSULATION | SCAFFOLDING | WELDING SERVICES - Niderlandy - Belgia - Niemcy - nowe przepisy od 2020 roku

W 2020 zmienią się przepisy o delegowaniu.

W całej Europie zacznie obowiązywać nowelizacja Dyrektywy 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa ograniczy drastycznie możliwość delegowania pracowników w sektorach stacjonarnych (ten sam adres & ten sam rodzaj prac). Firmy delegujące będą musiały podwyższyć wynagrodzenia pracownikom delegowanym, a okres delegowania skróci się do 12 miesięcy (z bardzo ograniczoną możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy). Ograniczona zostanie drastycznie możliwość rotacji pracowników na tej samej budowie/na tym samym warsztacie.

Zmienione zostaną zasady wystawiania formularzy A1. Wiele firm polskich, litewskich, rumuńskich operujących aktualnie na rynku nie będzie mogło uzyskać formularzy A1 dla swoich pracowników. Nowe przepisy zmuszą wiele firm do odprowadzania składek socjalnych w Belgii, Niderlandach i Niemczech.

Zmiany te stanowią głęboką reformę reguł dot. delegowania w Europie.

W imieniu Kancelarii Brighton&Wood oraz Izby Pracodawców Polskich pragniemy zaprosić Państwa do dyskusji n/t zmian obowiązujących od 2020 roku.

Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood postanowił zaprosić na spotkanie firmy delegujące z Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich partnerów – odbiorców usług z Niderlandów, Belgii i Niemiec.

Będzie nam miło gościć Państwa w Rotterdamie w Hotelu Marriott 14.11.2019 r.

Spotkanie odbywa się w j. angielskim. Materiały będą dostępne w j. angielskim, polskim i niemieckim.

Oto szczegóły dot. spotkania: http://optymalnezatrudnienie.pl/rotterdam2019pl oraz http://brightonwood.com/rotterdam2019en

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników.

Izolacje przemysłowe, rusztowania i usługi spawalnicze: delegowanie do Niderlandów, Belgii i Niemiec od 2020 r.

zmiana przepisów o delegowaniu | legalne modele delegowania i zatrudnienia od 2020 r. |  optymalizacja kosztów

Rotterdam | 14 Listopad 2019 r. | Marriott Hotel***** Rotterdam

KONFERENCJA BĘDZIE PROWADZONA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Program

11.00-14.00  Konferencja dla Praktyków

I. Zmiana przepisów od 2020 R.

 • Ograniczenie delegowania do 12 miesięcy
 • Wyjątkowe przedłużenie delegowania na dłuższe okresy
 • Ograniczenia delegowania do warsztatów położonych w Niderlandach, Belgii i Niemczech
 • Zdolność firmy polskiej, litewskiej i bułgarskiej do delegowania: nie każda firma może po 2020 roku delegować pracowników do Niderlandów, Belgii i Niemiec
 • Zdolność pracownika do delegowania: nie każdy pracownik może być po 2020 roku delegowany do Niderlandów, Belgii i Niemiec
 • Nowe zasady rotacji pracowników delegowanych między Niderlandami, Belgią i Niemcami
 • Nowe zasady poświadczania formularzy A1 od 2020 r.
 • A1 z art. 12
  • wydłużone okresy zatrudnienia w Polsce, na Litwie, w Rumunii i w innych krajach przed delegowaniem do Niderlandów, Belgii i Niemiec
  • wydłużone okresy przerwy między delegowaniami 12-miesięcznymi
 • A1 z art. 13
  • Nowe utrudnione zasady delegowania w oparciu o formularze A1 z art. 13 – które firmy przestaną mieć możliwość delegowania pracowników do Belgii, Niderlandów i Niemiec od 2020 r.?
 • Firmy z Polski, Rumunii i Litwy muszą zapewnić od 2020 r. swoim pracownikom delegowanym do Niderlandów, Belgii i Niemiec wyższe wynagrodzenia – o ile wzrosną od 2020 r. ceny usług firm z Europy Środkowo-Wschodniej?
 • Odpowiedzialność firm belgijskich, niderlandzkich i niemieckich za wynagrodzenia pracowników delegowanych przez firmy z Polski, Słowacji i Rumunii
 • Kalkulacja kosztów delegowania do Niderlandów, Belgii, Niemiec
  • Zakład podatkowy i opodatkowanie firmy delegującej
  • Opodatkowanie pracowników delegowanych
  • Składki socjalne
  • Inne fundusze obowiązkowe
  • Modele kalkulacyjne kosztów delegowania w branży rusztowaniowej, izolacyjnej oraz spawalniczej pracowników delegowanych do Niderlandów, Belgii i Niemiec
  • Odpowiedzialność belgijskiego, niderlandzkiego i niemieckiego zleceniodawcy za składki i podatki firm z Polski, Rumunii i Bułgarii
 • Delegowanie po 2020 r. do Niderlandów, Belgii i Niemiec pracowników z Ukrainy i innych krajów niebędących członkami UE
  • Procedura van der Elst
  • A1
  • Podatki, składki socjalne
  • Kalkulacje wynagrodzeń

II. Nowe modele działalności transgranicznej w Belgii, Niderlandach i Niemczech: delegowanie pracowników od 2020 r.

 • praca tymczasowa-subcontracting
 • kalkulacja kosztów pracownika delegowanego po 2020 r.: podatki, składki socjalne, inne fundusze obligatoryjne

III. Kontrole i inne problemy

 • kontrole w Belgii, Niderlandach, Niemczech oraz w państwach, z których pracownicy są delegowani
 • nowy system kontroli transgranicznych
 • jak uniknąć problemów?

IV. Dokumentacja: jak sporządzać prawidłową dokumentację dla pracowników delegowanych?

V. Optymalizacja kosztów związanych z delegowaniem: jak legalnie i optymalnie kosztowo działać w branży rusztowaniowej, izolacyjnej oraz spawalniczej w Niderlandach, Belgii i Niemczech?

14.00-15.30 get together – working lunch

Spotkanie bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji.

16.00-18.00 Let’s have a glass wine

Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood Tomasz Major zaprasza na degustację win!

(by special invitation only)

 

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na praktyczny i branżowy charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, a także kancelarii prawnych, podatkowych, biur rachunkowych i innych doradców o niezgłaszanie się na Konferencję. - Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla firm zatrudniających pracowników w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej. 

Konferencję prowadzi osobiście Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood.

Brighton&Wood od ponad 15 lat doradza wiodącym firmom zatrudniającym w całej Europie pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej.

Kluczowi klienci Brighton&Wood prowadzą działalność w branżach infrastrukturalnych. Są to zarówno globalnie działające koncerny międzynarodowe, jak i małe oraz średnie firmy rodzinne. Prawnicy Brighton&Wood wspierają tych przedsiębiorców nie tylko w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą, ale prowadzą także negocjacje z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz rozwiązują konflikty wewnątrz większych, międzynarodowych struktur. Kontakt: www.BrightonWood.com

Tomasz Major, jest autorem bestsellerowej książki „Posting of Workers in Europe” oraz ponad 200 innych publikacji na temat transgranicznego zatrudnienia w Europie. Jest twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major od ponad 20 lat obsługuje firmy polskie, litewskie, rumuńskie, bułgarskie, węgierskie i słowackie działające w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej, a także ich niemieckich, belgijskich i niderlandzkich kontrahentów.


New legal models for cross border employment from 2020 – cost optimization

INDUSTRIAL INSULATION | SCAFFOLDING | WELDING SERVICES
New legal models for cross border employment from 2020 – cost optimization

POSTING of EAST-EUROPEAN WORKERS TO THE NETHERLANDS, BELGIUM AND GERMANY – new European and national laws, new calculations, new business models from 2020

Rotterdam | 14 November 2019 r. | Marriott Hotel***** Rotterdam

PROGRAMME

11.00-14.00 CONFERENCE FOR CROSS BORDER BUSINESSES

I. Change of regulations from 2020

 • The ability of a Polish, Lithuanian and Bulgarian company to post the workers abroad: not every company can post employees to the Netherlands, Belgium and Germany from 2020

 • Employee's ability to be posted abroad: not all employees can be posted to the Netherlands, Belgium and Germany from 2020

 • Restrictions on posting to workshops located in the Netherlands, Belgium and Germany

 • Limitation of posting: 12 months

 • Exceptional extension of posting for longer periods

 • New rules for the rotation of posted workers between the Netherlands, Belgium and Germany

 • New rules for issuing A1 forms from 2020

 • A1 - Art. 12 Reg. 883/2009

  • mandatory extended periods of employment in Poland, Lithuania, Romania and Slovakia and other east European countries before posting to the Netherlands, Belgium and Germany

  • mandatory extended break periods between 12-month postings

 • A1 - Art. 13 Reg. 883/2009

  • New rules for A1 forms according art. 13 - Which companies won't be able to post employees to Belgium, the Netherlands and Germany from 2020?

 • From 2020, companies from Poland, Romania and Lithuania must apply higher wages for their employees posted to the Netherlands, Belgium and Germany - how much will increase the prices of services of companies from Central and Eastern Europe from 2020?

 • Responsibility of Belgian, Dutch and German companies for the remuneration of employees posted from Poland, Lithuania, Romania and Slovakia

 • Calculation of posting costs to the Netherlands, Belgium, Germany

 • Taxation of the posting company

 • Taxation of posted workers

 • Social security contributions

 • Other mandatory funds for posted workers

 • Calculation models for cross-border employment costs in the scaffolding, insulation and welding industry – posting of workers to the Netherlands, Belgium and Germany

 • The responsibility of the Belgian, Dutch and German companies for the social security contributions and taxes of companies from Poland, Romania and Bulgaria

 • Posting of employees from Ukraine and other non-EU countries to the Netherlands, Belgium and Germany

  • Van der Elst procedure

  • A1 forms

  • Taxes, social contributions

  • Salary calculations

II. New models for cross-border employment: posting of workers from 2020

 • temporary employment – subcontracting

 • posting of workers – direct employment

 • cost calculation of a posted worker after 2020: taxes, social contributions, other obligatory funds

III. Control procedures and other problems

 • how to avoid problems?

 • inspections in Belgium, the Netherlands, Germany and in east European countries

 • new cross-border control system

IV. Documentation: the correct documentation for posted workers!

V. Cost optimizing: how to operate legally and optimally in the scaffolding, insulation and welding industry in the Netherlands, Belgium and Germany?

 

14.00-15.30 get together - working lunch

Free of costs meeting for all conference participants.

 

16.00-18.00 Let’s have a glass wine

Tomasz Major, President of the Chamber of Polish Employers and Managing Partner at Brighton & Wood, invites for a special wine tasting!

(by special invitation only, free of costs)

 

Due to the practical nature of the meetings, the number of Conference participants has been strictly limited to 60 participants. Due to the practical nature of the meeting and the limited number of places, we are asking representatives of state institutions, universities, organizations of entrepreneurs and employers, as well as law and tax firms, accounting companies and other advisors not to participate in the Conference. - The conference is intended only for employers acting in the insulation, scaffolding, construction and welding industries.

The speaker in the conference is Tomasz Major - Managing Partner at Brighton & Wood.

Brighton & Wood has been advising leading companies employing workers from Central and Eastern Europe in industrial insulation, scaffolding, construction and welding industry for over 15 years.

Brighton&Wood - a boutique law firm specialized in Cross Border Employment in Europe. Brighton&Wood provides specialist consulting services in the area of law, taxes, payroll accounting and outsourcing services to European and Asian companies posting employees abroad and to companies employing foreigners in Europe. This is the niche Law Firm on the market involved exclusively in cross-border employment.

Contact: www.BrightonWood.com

Tomasz Major, is the author of the best-selling book "Posting of Workers in Europe" and over 200 other publications on cross-border employment. He is the founder of the European network of companies advising cross-border acting companies and their contractors (www.GlobalEmployment.eu).  "Nobody knows better than Major the posting of workers rules in Europe," wrote the opinion-forming German Magazine Wirtschaftswoche in 2011. Tomasz Major has been serving Polish, Lithuanian, Romanian, Bulgarian, Hungarian and Slovak companies operating in industrial insulation, scaffolding, construction and welding industry, as well as their German, Belgian and Dutch contractors for over 20 years.

Contact: TMajor@BrightonWood.com

 

Jeżeli chcecie być Państwo Partnerem konferencji i chcecie zamieścić w materiałach konferencyjnych informację o Waszej firmie oraz o Waszej ofercie (na konferencji będą obecni holenderscy, niemieccy oraz belgijscy zleceniodawcy polskich firm) – proszę o kontakt z Robertem Grzegorzakiem administrator@delegowanie.pl